Patogenez

Kronik prostatitin etiyoloji ve patogenezinde birkaç mekanizma vardır:

Disfonksiyonel yüksek basınçlı işeme.
Birçok araştırmacı prostatit semptomlarıyla ilgili ağrı ve sonradan gelen irritatif ve obstruktif işeme semptomlarının anatomik veya fizyolojik alt üriner trakt obstrüksiyonu nedeni ile oluşabileceğini varsaymaktadırlar. Bu defekt bir mesane boynu problemi gibi basit olabildiği gibi, üretral striktür, detrussor sfinkter inkoordinasyonu da olabilirken daha güç farkedilenisfonksiyonel işeme paterni de olabilir.

İntraprostatik Duktal Reflü

Birçok araştırmacı prostatitli hastalarda (özelllikle inflamatuar kategori) intraprostatik duktal reflü bulmuşlardır.Yüksek basınçlı işemenin anatomik bir varyasyonla kombinasyonu intraprostatik duktal refluye izin verir.

Mikroorganizma Temelli Etiyoloji

E.coli gibi bilinen üropatojenlere bağlı prostatitte bile mikrobiyal tedaviye değişken cevapların alınması primer etiyolojik faktörün bakteri olmayabileceğini düşündürmektedir.

Sık Rastlanan Organizmaların Rolü

E coli ve diğer gram negatif bakteriler prostatik sıvıda lokalize edilebilir ve rekürren üriner infeksiyon nedenleri olarak bakteriyel prostatit nedenleridir. Bu hastaların bazılarında ejekulatta da (bakteriyospermi) anlamlı düzeyde kolonizasyon gösterilebilir. E.coli hem akut hem kronik bakteriyel prostatitten sorumludur. Diğer enterik bakterilerden klebsiella, serratia, enterobacter, proteus ve pseudomonas daha az raslanan bakterilerdir. Enterokok ve stafilokoklar prostatta lokalize edilebilmelerine karşın prostatitteki yerleri kuşkuludur ve kronik pelvik ağrı sendromu ile ilgili olabilirler Staphyloccocus saphrophyticus prostatik sekresyonlardan izole edilmiş ve bu hastalar antibiyotik tedavisine cevap vermişlerdir.

Seyrek Rastlanan Organizmaların Rolü

Kronik prostatitli hastaların çoğunda belirgin klinik bulgular olmasına karşın prostatta bakteriyel kolonizasyon ya da infeksiyon kanıtına rastlanamaz. Bu hastalara uygulanan antibioterapi çoğu zaman geçici fayda sağlar. Bu hastalar seksüel aktivite ile şikayetlerin başladığını ifade ederler ve sıklıkla bir üretrit epizodu geçirmişlerdir. Bu hastalarda M.genitalium, U.urealyticum, C trachomatis, corynebacteriumlar, anaerobik bakteriler olası etkenlerdir.

Otoimmun Mekanizma

Birçok araştırıcı mikroorganizmalara bağlı gibi görünmeyen nonbakteriyel prostatitte immunolojik süreci araştırmıştır. Kronik prostatit bazı bilinmeyen antijenlere bağlı olarak immunolojik aracılıklı inflamasyona sekonder veya otoimmun bir sürece bağlı olabilir.

Kimyasal Mekanizma

Araştırmacılar, idrar ve metabolitlerinin (ürat) prostatik duktuslara basit reflüsünün asinilerde inflamasyona yol açabileceğini ileri sürmektedirler.

Nöromüsküler Mekanizma

Birçok araştırmacı inflamatuar ve non inflamatuar prostatitte nöromüsküler bir etiyolojiyi öne sürmektedir. Bu sendromlarla ilgili kronik ağrı kesinlikle nöropatik karakterdedir.Bir hipoteze göre noninflamatuar prostatit sendromu, refleks sempatik distrofinin bir tipi olarak ortaya çıkabilir. Bu görüş eğer perine/pelvik duvar bir distal ekstremite gibi düşünülürse değerlendirilebilir. Noninflamatuar prostatitli hastaların hepsinin semptomları bir kolu etkilenmiş refleks sempatik distrofili hastaların semptomları ile çok benzerdir.